Dotace v podnikání

Podnikatelé dostali covid dotace, teď je musí zdanit

V důsledky aktuální situace ohledně probíhající pandemie byly podnikatelům poskytovány různé kompenzace, podpory a jiné dotační tituly pro zvládnutí této situace, kdy v důsledku restriktivních opatření ze strany vlády došlo k omezení nebo úplnému zákazu poskytování služeb nebo prodeje zboží v určitých oborech.

Finanční správa zveřejnila na svých webových stránkách informace k problematice zdanění příjmů některých finančních podpor, které jsou poskytovány fyzickým osobám. Přinášíme shrnutí, které z přijatých podpor a dotací musíte jako fyzická osoba zdanit a které z nich jsou osvobozené od daně. 

V souvislosti se zdaňováním příjmu se také objevovaly nejasnosti ohledně toho, která z přijatých podpor se započítává do vlastního příjmu manželky pro případné následné uplatnění slevy na manželku/manžela a která nikoli. Slevu na manželku může uplatnit daňový poplatník, jestliže vlastní příjmy druhého z manželů nepřesáhnou 68 000 Kč za celý kalendářní rok. Příjmy, které se do těchto příjmů nezahrnují, jsou taxativně vymezeny v zákoně o daních z příjmů, příp. v pokynu GFŘ D-22. Pokud příjem v ustanovení zákona nenajdete, jedná se o příjem, který se do vlastního příjmu manželky započítává.

Rouškovné

V roce 2020 bylo koncem roku poskytnuto důchodcům tzv. rouškovné. Jednalo se o jednorázový příspěvek ve výši 5 000 Kč, kdy na tuto podporu dosáhl každý, komu vznikl k 30. 11. 2020 nárok na starobní, invalidní, vdovský či sirotčí důchod. Tento příspěvek je od daně osvobozený a neuvádí se v daňovém přiznání. Tento příjem se také nezapočítává do vlastního příjmu manželky.

Kompenzační bonus pro podnikatele

Jarní a podzimní kompenzační bonus, který je poskytován podnikatelům v souvislosti se zákazem nebo omezením jejich činnosti, je definován jako daňový bonus. Kdo má aktuálně nárok na kompenzační bonus, se dočtete zde. Z pohledu zákona o daních z příjmů se jedná o osvobozený příjem a neuvádí se v daňovém přiznání. Na rozdíl od rouškovného se však kompenzační bonus započítává do vlastního příjmu manželky nebo manžela.

Ošetřovné pro OSVČ

Nárok na krizové ošetřovné vzniká z důvodu omezení provozu škol a mateřských školek, kdy podnikatel nemůže pracovat, protože ošetřuje nemocného člena domácnosti. Pro rok 2020 je příjem z tohoto titulu od daně osvobozen a v daňovém přiznání se neuvádí. Pozor však na to, že ošetřovné pro OSVČ se započítává do vlastního příjmu manželky nebo manžela.

Poskytnuté dotace fyzickým osobám – COVID – BUS, COVID – NÁJEMNÉ, COVID – GASTRO, COVID – UBYTOVÁNÍ, COVID – SPORT, COVID – KULTURA, aj. 

Na webových stránkách finanční správy je uvedeno, že „Dotace v souvislosti s COVID – 19 mají charakter neinvestiční finanční podpory (jedná se v podstatě o provozní dotace), proto nelze tyto příjmy od daně z příjmů osvobodit podle ustanovení § 4 odst. 1 písm. u) zákona o daních z příjmů. Z tohoto ustanovení totiž vyplývá, že od daně se osvobozuje dotace ze státního rozpočtu, z rozpočtu obce, kraje, státního fondu, Národního fondu, regionální rady regionu soudržnosti, podpora z Vinařského fondu, z přiděleného grantu nebo příspěvek ze státního rozpočtu, který je výdajem státního rozpočtu podle zákona upravujícího rozpočtová pravidla anebo dotace, grant a příspěvek z prostředků Evropské unie, na pořízení hmotného majetku, na jeho technické zhodnocení nebo na odstranění následků živelní pohromy, s výjimkou dotace a příspěvku, které jsou účtovány do příjmů nebo výnosů podle zákona upravujícího účetnictví.“

Z výše uvedeného tedy vyplývá, že se jedná o takové finanční podpory, jejichž přijetí se zdaňuje a uvádí v daňovém přiznání jako zdanitelný příjem. Od daně lze však osvobodit příjem z titulu těchto dotací za předpokladu, že se jedná o investiční dotace – tj. slouží k pořízení nebo technickému zhodnocení majetku anebo je tato dotace určena na odstranění následku živelné pohromy.

Pakliže se přijetí těchto dotací nepoužije k výše uvedenému účelu, jedná se o provozní dotace, které od daně osvobozeny nejsou a podléhají zdanění. Pokud byly tyto dotace přijaty v souvislosti s podnikám fyzické osoby, zdaňují se dle § 7 zákona o daních z příjmů.

Jako daňový výdaj lze k přijaté dotaci uplatnit prokazatelně vynaložené výdaje, které byly touto dotací kryty, pokud nejsou z daňových výdajů vyloučeny. Pokud však podnikatel uplatňuje paušální výdaje pro stanovení základu daně, zahrne přijatou dotaci do zdanitelných příjmů a výdaje si uplatní jako příslušné procento z příjmu dle charakteru jeho podnikatelské činnosti. Provozní dotace se zahrnují do vlastního příjmu manželky.

Antivirus poskytnutý OSVČ se zaměstnanci

V rámci programu Antivirus může podnikatel požádat o náhradu proplacených mezd. Program má pomoci ochránit pracovní místa, kdy prostřednictvím úřadů práce dochází ke kompenzaci vyplacených mezd. Program Antivirus je od daně z příjmů fyzických osob osvobozený a nezahrnuje se do daňového přiznání. Pozor však na to, že proti osvobozenému příjmu nelze uplatnit výdaje na zaplacené mzdy jako daňově účinné výdaje. Čerpání programu Antivirus se zahrnuje do vlastního příjmu manželky.

Shrnutí

Shrnutí toho, jaké příjmy se zdaňují, které jsou od daně osvobozené a které z těchto příjmů se zahrnují do vlastního příjmu manželky, je uvedeno v následující tabulce.

Druh kompenzace Jedná se o zdanitelný příjem Započítává se do vlastního příjmu manžela/manželky
Rouškovné Ne Ne
Kompenzační bonus Ne Ano
Ošetřovné Ne Ano
Provozní dotace v souvislosti s COVID-19 Ano Ano
Antivirus pro OSVČ se zaměstnanci Ne Ano

 

 

 

Comments are closed.